Set of DPN Pony brand knitting needles - size 3.50mm